Lớp liên kết quốc tế
Thời khóa biểu HK3/13-14 (sau khi cập nhật lại)
Thứ năm, 12/6/2014 16:56

 

MH Nhóm Tổ Tên MH Thứ Tuần Tiết học Phòng Giảng viên
201001 01   Nguyên kế toán 3      56 89 ------------3456 B116 Thị Thức
201001 01   Nguyên kế toán 4      56 89 ------------3457 B116 Thị Thức
201001 01   Nguyên kế toán 5      56 89 ------------3458 B116 Thị Thức
201002 01   Kế toán tài chính A1 6    456 8 ------78901------- B105 Hồng Thiên
201002 01   Kế toán tài chính A1 4    456 89 ------78901------- B115 Hồng Thiên
201003 01   Kế toán tài chính A2 5    456 89 -23456--------- B117 Hồng Thiên
201003 01   Kế toán tài chính A2 6    456 8 -23456--------- B115 Hồng Thiên
501009 01   Toán cao cấp C1 3    456 89 ------89012------- B116 Huỳnh Văn Kha
501009 01   Toán cao cấp C1 7         9 ------89012------- B116 Huỳnh Văn Kha
501010 01   Toán cao cấp C2 2      56 89 ------89012------- B116 Ngô Thị Bích Hoa
501010 01   Toán cao cấp C2 8    45       ` -23456--------- B116 Ngô Thị Bích Hoa
501015 01   Xác suất thống 5    456 89 ------89012------- B116 Thân Thị Hồng
501015 01   Xác suất thống 7    456 8 ------89012------- B116 Thân Thị Hồng
701004 01   Thống trong kinh doanh kinh tế 4    456 89 -23456--------- B116 Nguyễn Thị Hồng Loan
701004 01 1 Thống trong kinh doanh kinh tế 7    456 89 -23456--------- A710 Nguyễn Văn Minh
701004 01 1 Thống trong kinh doanh kinh tế 8         9 -23456--------- A710 Nguyễn Văn Minh
701004 01   Thống trong kinh doanh kinh tế 8        8  -23456--------- B116 Nguyễn Thị Hồng Loan
702017 01   Quản trị chuỗi cung ứng 3    456 89 -23456--------- B116 Trí An
702017 01   Quản trị chuỗi cung ứng 5         9 -23456--------- B116 Trí An
B02005 01   Thuế 2    456 89 -23456--------- B116 Trần Tấn Hùng
B02005 01   Thuế 5    456 8 -23456--------- B116 Trần Tấn Hùng
B02008 01   Tài chính CT đa quốc gia 2    456 89 ------------3456 B116 Đỗ Thị Thanh Nhàn
B02008 01   Tài chính CT đa quốc gia 8      6789 ------78901------- B116 Đỗ Thị Thanh Nhàn
201019 01   Kế toán quản trị 1 3    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 4    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 5    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 6    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 7    4 12345------------- B116 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 2     5  12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 6        8  12345------------- B116 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 2         9 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 3         9 12345------------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 3         9 ------78901------- B105 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 4         9 ------78901------- B105 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 5         9 ------78901------- B105 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 6         9 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 2          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 3          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 4          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 5          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 6          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương

 

Lưu ý:

Mọi thắc mắc về TKB, xin học song song các môn trùng TKB (linh hoạt thời gian), xin hủy môn,... sinh viên vui lòng phản hồi về văn phòng khoa B007 gặp Hậu.

Môn nguyên  kế toán học buổi tối tiết ----3456 từ 17h15 - 21h.

 
Thông báo v/v nghỉ học môn Nguyên lý kế toán
Thứ ba, 10/6/2014 07:35

Khoa TCNH thông báo đến các bạn sinh viên học môn Nguyên kế toán HK3/13-14 sẽ nghỉ 2 buổi thứ 4 (11/6/2014) thứ 5 (12/6/2014).

do: Giảng viên việc riêng đột xuất.

Lịch học khoa sẽ thông báo sau.

Sinh viên theo dõi thường xuyên website khoa để cập nhật thông báo.

 
Thời khóa biểu HK3/13-14
Thứ sáu, 06/6/2014 18:06

TKB HK3/13-14 của lớp Liên kết:

MH Nhóm Tổ Tên MH Thứ Tuần Tiết học Phòng Giảng viên
501010 01   Toán cao cấp C2 2         9 ------89012------- B116 Ngô Thị Bích Hoa
B02005 01   Thuế 2    456 89 -23456--------- B116 Trần Tấn Hùng
B02008 01   Tài chính CT đa quốc gia 2    456 89 ------------3456 B116 Đỗ Thị Thanh Nhàn
201019 01   Kế toán quản trị 1 2     5  12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 2         9 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 2          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
501009 01   Toán cao cấp C1 3    456 89 ------89012------- B116 Huỳnh Văn Kha
702017 01   Quản trị chuỗi cung ứng 3    456 89 -23456--------- B116 Trí An
201019 01   Kế toán quản trị 1 3    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 3         9 12345------------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 3         9 ------78901------- B105 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 3          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201001 01   Nguyên kế toán 4    456 89 -23456--------- B118 Thị Thức
201002 01   Kế toán tài chính A1 4    456 89 ------78901------- B115 Hồng Thiên
501010 01   Toán cao cấp C2 4    456 89 ------89012------- B116 Ngô Thị Bích Hoa
701004 01   Thống trong kinh doanh
kinh tế
4    456 89 -23456--------- B116 Nguyễn Thị Hồng Loan
201019 01   Kế toán quản trị 1 4    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 4         9 ------78901------- B105 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 4          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201001 01   Nguyên kế toán 5    4 -23456--------- B205 Thị Thức
201001 01   Nguyên kế toán 5     56  -23456--------- B107 Thị Thức
201001 01   Nguyên kế toán 5        8 -23456--------- B118 Thị Thức
201003 01   Kế toán tài chính A2 5    456 89 -23456--------- B117 Hồng Thiên
501015 01   Xác suất thống 5    456 89 ------89012------- B116 Thân Thị Hồng
702017 01   Quản trị chuỗi cung ứng 5         9 -23456--------- B116 Trí An
B02005 01   Thuế 5    456 8 -23456--------- B116 Trần Tấn Hùng
201019 01   Kế toán quản trị 1 5    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 5         9 ------78901------- B105 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 5          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201002 01   Kế toán tài chính A1 6    456 8 ------78901------- B105 Hồng Thiên
201003 01   Kế toán tài chính A2 6    456 8 -23456--------- B115 Hồng Thiên
201019 01   Kế toán quản trị 1 6    4 ------78901------- B117 Nguyễn Thị Mai Hương
201019 01   Kế toán quản trị 1 6        8  12345------------- B116 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 6         9 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
201006 01   Kế toán quản trị 2 6          0 12345------------- B115 Nguyễn Thị Mai Hương
501009 01   Toán cao cấp C1 7         9 ------89012------- B116 Huỳnh Văn Kha
501015 01   Xác suất thống 7    456 8 ------89012------- B116 Thân Thị Hồng
701004 01 1 Thống trong kinh
doanh kinh tế
7    456 89 -23456--------- A710 Nguyễn Văn Minh
201019 01   Kế toán quản trị 1 7    4 12345------------- B116 Nguyễn Thị Mai Hương
701004 01 1 Thống trong kinh
doanh kinh tế
8         9 -23456--------- A710 Nguyễn Văn Minh
701004 01   Thống trong kinh
doanh kinh tế
8        8  -23456--------- B116 Nguyễn Thị Hồng Loan
B02008 01   Tài chính CT đa quốc gia 8      6789 ------78901------- B116 Đỗ Thị Thanh Nhàn

Lưu ý

Tuần 4 bắt đầu từ ngày 9/6/2014.

Buổi sángTiết 1 bắt đầu lúc 6h50, tiết 2 bắt đầu lúc 7h40.

Buổi chiều: Tiết 7 bắt đầu lúc 12h30, tiết 8 bắt đầu lúc 13h20.

Buổi tối tiết 13 (---3) bắt đầu lúc 17h45.

Sinh viên xem danh sách mỗi lớp tại đây.

 
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận hoàn tất giai đoạn 1
Thứ ba, 03/6/2014 08:04

Sinh viên xem danh sách được đề nghị công nhận hoàn tất giai đoạn 1 tại đây.

 

Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi lại khoa hoặc PĐT .

 
Lịch thi MOS (Cơ sở tin học 2) - HKII/13 - 14
Thứ sáu, 30/5/2014 11:28

Sinh viên xem lich thi MOS ( sở tin học 2) tại đây.

 
Danh sách sinh viên đăng ký học lại - học kỳ hè - lớp liên kết
Thứ tư, 21/5/2014 18:54

Sinh viên xem danh sách đính kèm tại đây.

 

Lưu ý:  Nếu thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng khoa B007 gặp Hậu để được hỗ trợ.

      

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 • Thông tin liên hệ
 • Khoa Tài chính ngân hàng

  Phòng B.003 Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân PhongQuận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Điện thoại: (028) 3 77 55 025

  Fax: (028) 37 755 055

  Email: khoatcnh@tdt.edu.vn